archív činnosti a aktivít 2019

Týždeň dobrovoľníctva

Počas dní 16.-22. septembra sa aj tento rok konal Týždeň dobrovoľníctva na celom Slovensku. Ako každý rok sa aj Integra o. z zapojila do tejto výzvy a priniesla do priestorov nášho rehabilitačného strediska „Burzu bez peňazí“. Východiskom „Burzy bez peňazí“ bolo vymeniť svoju vec za inú čo sa nám aj v niekoľkých prípadoch podarilo. Splnila svoj účel a mnohí ľudia si vybrali niečo pre seba aj pre svojich blízkych. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického za darované knihy, Strednej zdravotníckej škole, Gymnáziu Pavla Horova, Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Základnej škole Krymská 5 a v neposlednom rade aj vnímavým a srdečným obyvateľom Michaloviec, že sa počas týždňa dobrovoľníctva zapojili do našej dobrovoľníckej akcie v o.z. Integra a prispeli svojou pomocnou rukou či už formou darovania nepotrebného šatstva, kníh a iných vecí alebo nám pomohli pri triedení oblečenia a pečení medovníčkov. Prispeli tak k naplneniu nášho posolstva. Potešili našich klientov novým oblečením, keďže veľa z nich sa nachádza v zlej sociálnej situácii. Zvyšne veci sme posunuli do komunitných centier v okrese , ako aj  psychiatrickej nemocnice v Michalovciach, domova pre seniorov Sĺňava či charitného domu prof. Hlaváča. Tento týždeň považujeme za veľmi vydarený a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so školami ale aj jednotlivcami. Lebo práve záujem občanov Nás posunul k myšlienke organizovať takúto akciu aj do budúcna.

Medzinárodná konferencia "Duševné zdravie a zmysluplný život"

V dňoch 5. – 7. septembra 2019 sa uskutočnila v Bratislave medzinárodná konferencia „Duševné zdravie a zmysluplný život“ pod záštitou ministerky zdravotníctva SR Andrei Kalavskej, predsedníčky výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci Lucie Ďuriš Nicholsonovej a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla. Hlavným cieľom bolo mobilizovať odbornú a laickú verejnosť, politikov a výkonné orgány, aby sa viac zaujímali o podporu a investície do duševného zdravia. Hlavný organizátor konferencie: Integra, o. z.. Spoluorganizátori:Kancelária WHO na Slovensku, World Psychiatric Association, Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS, Psychiatrická spoločnosť ČLS J. E. Purkyňe, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Mental Health Europe. Partneri konferencie: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Liga za duševné zdravie, Mesto Michalovce, Mesto Bratislava, Pro Mente, n. o., Irrsinnig Menschich, Fokus Praha. Účastníci konferencie vypracovali výstupný dokument, ktorý má postaviť duševné zdravie do politickej a spoločenskej priority.

Školský projekt Šialený? No a!

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila v spolupráci so Združením pre duševné zdravie INTEGRA, o. z. Michalovce a s OZ SANARE – na podporu duševného zdravia z Banskej Bystrice projekt pod názvom „Šialený, No a !“. Cieľom projektu bolo vzbudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami a šíriť osvetu o „duševnom zdraví“, najmä medzi mladými ľuďmi. Do projektu sa zapojila Spojená škola Kremnička, ktorá v dňoch 28. – 29. mája 2019 bola účastná uvedeného projektu na praktických workshopoch. Lektormi projektu boli Ing. Jana Hurová, PhD. – riaditeľka OZ Integra – Združenie pre duševné zdravie Michalovce a Ján Hlaváč – spolupracovník  OZ Integra. Workshopy boli vedené formou vzájomného dialógu so študentmi, pričom nechýbali skupinové práce, v ktorých mladí ľudia riešili zadané témy, týkajúce sa „duševného zdravia“. Prezentovať ich mohli formou akú si sami zvolili, (vystúpenie, divadelná scénka, výtvarný prejav, atď.). Projekt pomáha vysporiadať sa s komplexnosťou ľudského života; rozmýšľať a hovoriť o vlastných problémoch; vnímať, preskúmať a lepšie pochopiť predsudky a výhrady; viac sa dozvedieť o duševnom zdraví a chorobe; rešpektovať odlišnosť ľudí; uplatňovať otvorenosť, porozumenie, a korektné správanie v medziľudských vzťahoch. Knižnica pripravila bibliografický leták odporúčajúcej literatúry s tematikou kníh viažucich sa k duševným ochoreniam a problematike duševného zdravia. Uvedená problematika študentov Spojenej školy Kremnička zaujala, pozitívne reagovali najmä na skupinové práce a zážitkové prezentácie k téme, zaujala ich aj diskusia a výpovede hostí-expertov, ktorí sa už vo svojom živote stretli s duševným ochorením a boli ochotní sa podeliť so svojimi skúsenosťami.

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021. All rights reserved