Štvrtok 5.9.2019

Celý program konferencie bude simultánne tlmočený slovenčina – angličtina.

sála A

8:00 – 11:00
Registrácia účastníkov

9:00 – 10:00

Otvorenie konferencie – DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT, príhovory hostí
Predsedníctvo: Pětr Nawka, Darina Sedláková pozrieť prezentáciu | pozrieť príhovor

Integrácia duševného zdravia do primárnej starostlivosti a iné platformy zabezpečenia služieb
Dan Chisholm pozrieť prezentáciu

Môj život sa stáva zase mojím životom
Martina Džarová a kol. (Klub priateľov duševného zdravia Integra)


10:00 – 11:00

I. BLOK:
Sekundárna a terciárna prevencia – Reforma psychiatrickej starostlivosti na
Slovensku a v Čechách (zotavenie a právo osôb so zdravotným postihnutím)
Predsedníctvo: Ľubomíra Izáková, Martin Hollý

 

Sme na Slovensku pripravení na reformu psychiatrickej starostlivosti?
Ľubomíra Izáková pozrieť prezentáciu

Duševné zdravie v kontexte meniacich sa sociálnych služieb a Dohovoru o právach
osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len CRPD)

Miroslav Cangár

Reforma psychiatrickej starostlivosti v Českej republike
Ján Pfeiffer pozrieť prezentáciu

Implementácia Centra duševného zdravia ako kľúčového prvku komunitnej starostlivosti do Psychiatrickej nemocnice Bohnice – prípadová štúdia
Martin Hollý, Miroslav Pastucha pozrieť prezentáciu


11:00 – 11:30
Prestávka


11:30 – 13:00

II. BLOK:

pokračovanie I. bloku a:

Podpora a primárna prevencia (spokojnosť a zdravie)
Predsedníctvo: Jana Hurová, Martin Knut

 

Možnosti psychosociálnych aktivít v rámci ústavného psychiatrického zariadenia
Marek Zelman pozrieť prezentáciu

Reforma psychiatrickej starostlivosti z pohľadu ľudských práv
Maroš Matiaško, Zuzana Durajová pozrieť prezentáciu

Druhý stupeň psychologickej liečby (psychologická liečba s nižším stupňom intenzity)
Miloš Šlepecký, Katarína Jandová, Ján Praško pozrieť prezentáciu

Stigma psychických porúch na Slovensku
Miroslava Palušná pozrieť prezentáciu

Preventívny program o duševnom zdraví pre mládež s názvom „Šialený? No a!“ na Slovensku
Jana Hurová pozrieť prezentáciu

Ako sa lieči nezáujem o duševné zdravie? Prípadová štúdia kampane Ligy za duševné zdravie
Martin Knut, Vladimír Slivka


13:00 – 14:00
Obed


sála B

14:00 – 15:30
WORKSHOPY

Workshop A
Podpora a primárna prevencia
Moderátori: Alexandra Bražinová, Zuzana Katreniaková
Workshop B
Sekundárna a terciárna prevencia
Moderátori: Ján Pfeiffer, Miroslav Cangár

15:30 – 15:45
Prestávka


15:45 – 17:00
Panelová diskusia – zhrnutie výsledkov z workshopov – Sála A


19:30
Galavečer

Piatok 6.9.2019

sála A

8:30 – 11:00
Registrácia účastníkov
Celý program konferencie bude simultánne tlmočený slovenčina – angličtina.


9:00 – 10:30

III. BLOK
Medzinárodná spolupráca v globalizujúcom sa svete
Predsedníctvo: Michaela Amering, Nikoleta Bitterová

 

Zotavenie v duševnom zdraví: preformovanie zodpovednosti
Michaela Amering pozrieť prezentáciu

Zapojenie rovesníkov/spoločníkov a reforma duševného zdravia – reflexia
Thomas Becker pozrieť prezentáciu

Odolnosť v regióne Pfalzko – duševné zdravie ako sociálna úloha
Paul Bomke pozrieť prezentáciu

Univerzálna prevencia na školách – najlepšia prax „Šialený? No a!“
Manuela Richter, Norbert Göller pozrieť prezentáciu

Včasná prevencia v oblasti duševného zdravia – Kde je jej miesto?
Alena Vrbová pozrieť prezentáciu

Európsky komparatívny pohľad na duševné zdravie a ľudské práva: Kroky k integrovaným a zmysluplným životom
Nikoleta Bitterová pozrieť prezentáciu


10:30 – 11:00
Prestávka


11:00 – 12:30

IV. BLOK
Národný program duševného zdravia Slovenskej republiky a jeho ďalší prínos (uskutočnenie dohodnutého)
Predsedníctvo: Iveta Nagyová, Zuzana Stavrovská

 

Výskyt duševných porúch na Slovensku – medzera v liečbe
Alexandra Bražinová pozrieť prezentáciu

Perspektívy integrovanej starostlivosti pre ľudí s chronickými duševnými poruchami a poruchami správania v podmienkach Slovenskej republiky
Iveta Nagyová, Vladimíra Timková, Zuzana Katreniaková, Andrea Pavličková, Donna Henderson pozrieť prezentáciu

Potreba systémového riešenia dlhodobej starostlivosti pre občanov s duševnými poruchami a poruchami správania umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb
Denisa Nincová pozrieť prezentáciu

Demencia ako priorita verejného zdravotníctva
Zuzana Katreniaková, Marta Nemčíková, Iveta Nagyová pozrieť prezentáciu

Príprava na prácu a zamestnávanie osôb s duševnými ochoreniami ako súčasť začlenenia do komunitného života
Viera Záhorcová, Eva Michalcová

Otvorenosť a udržateľnosť: ďalších 25 rokov Integry
Pětr Nawka pozrieť prezentáciu


12:30 – 13:30
Obed


sála B

13:30 – 15:00

WORKSHOPY
Workshop A
Podpora a primárna prevencia
Moderátori: Norbert Goeller, Barbora Hrdličková
Workshop B
Sekundárna a terciárna prevencia
Moderátori: Paul Bomke, Marek Zelman

15:00 – 15:30
Prestávka


15:30 – 17:00
Panelová diskusia – zhrnutie výsledkov z workshopov – sála A


19:00
Večera


POSTERY:

Osamelosť sociálnej izolácie a sociálne začlenenie závislých ľudí v perspektíve abstinencie | pozrieť e-poster
Ján Kahan

Komunitná starostlivosť o duševné zdravie
Drahoslava Kleinová, Laura Kundrátová, Silvia Balúchová

Odľahčovacia služba a dôležitosť jej využívania príbuznými osôb s duševnou poruchou | pozrieť e-poster
Žaneta Kováčiková

No more Stigma n.o. | pozrieť e-poster
Ľudovít Novota

Workshop: Ako získať spokojnosť a udržať si ju | pozrieť e-poster
Monika Piliarová, Erika Rosiarová

Komunitná sociálna práca a duševné zdravie | pozrieť e-poster
Erika Rosiarová, Monika Piliarová, Timea Filip

Poznatky z monitorovacích činností komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Zuzana Stavrovská

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy a ich zavádzanie do praxe v liečbe duševných ochorení | pozrieť e-poster
Miloš Šlepecký, Katarína Jandová, Ján Praško

Knižnica – partner a navigátor na ceste k zdravému ja | pozrieť e-poster
Soňa Šóky

Príprava študentov sociálnej práce na prácu s ľuďmi s duševnými poruchami | pozrieť e-poster
Michaela Šuľová

Komunitná starostlivosť o ľudí s obsedantno-kompulzívnou poruchou | pozrieť e-poster
Simona Vasiľková, Milana Kovaničová, Eva Pálová

Český příběh rozvoje programu BNA v ČR
Radka Votavová

Sobota 7. september 2019

sála B

9:00 – 10:30

Workshop
Rozvoj siete spolupráce na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na individuálnej a spoločenskej úrovni

 


10:30 – 11:00
Prestávka


11:00 – 12:30
Panelová diskusia s prezentáciou výstupu z konferencie